HP LaserJet M203dn

HP LaserJet M203dn   NPIE91E30   155.207.131.48

สถานะอุปกรณ์

สถานะอุปกรณ์

   
English    Français    Deutsch    Italiano    Español    Svenska    Dansk    Norsk    Nederlands    Suomi    Português    Türkçe    Polski    Русский    Čeština    Magyar    Català    Română    Hrvatski    Slovenščina    Slovenčina    Ελληνικά    Bhs.Indonesia    简体中文    العربية    繁體中文    한국어    ภาษาไทย    עברית   
 
สถานะ: เปิดโหมดพักเครื่องอยู่
155.207.131.48
    
 

สรุปอุปกรณ์สิ้นเปลือง

ตลับหมึกสีดำไม่ใช่ของ HP *
สั่งซื้อ ‭30X (CF230X)‬
10% †
ดรัม
สั่งซื้อ ‭32A (CF232A)‬
60% †
 
* ติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP ไว้ หากคุณ เชื่อว่าซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองแท้ของ HP ให้ไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit การซ่อมแซม เครื่องพิมพ์ที่เป็นผลจากการใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ ของ HP นั้นไม่รวมอยู่ในการรับประกัน
 
† โดยประมาณเท่านั้น; แตกต่างกันไปตาม ชนิดเอกสารที่พิมพ์และปัจจัยอื่นๆ
 

การตั้งค่า

 

จัดการ